Vårt undervisningsprogram är riktat till 3-13 -åriga barn. En pedagogisk inriktning som bygger på ålder har utformats för varje åldersgrupp. Tillsammans bildar lektionerna som framskrider årligen en utbildningshelhet som pågår i nio år. Undervisningen ordnas i daghems och lågstadiers egna utrymmen, under ledning av professionella pedagoger med specialutbildning. Inlärningsmiljön är Lära för Livet Studion som upprättas i skolans utrymmen och avviker från det vanliga klassrummet. iPad-teknologi utnyttjas i undervisningen.

Lära för Livet -lektionerna ger barnet kunskap om den egna kroppen och dess funktion på ett intressant och lättförståeligt sätt och lär barnet att baserat på denna kunskap göra bra hälsorelaterade val. Målet med undervisningen om rusmedel är att fördröja ungdomars första användning av rusmedel. Det är bra att tala om rusmedel redan före högstadieåldern eftersom experimenterande med rusmedel sker allt tidigare.

Samarbete med föräldrar, daghem och skolor är också en väsentlig del av vår verksamhet. Samarbete med föräldrar är särskilt viktigt eftersom val i denna åldersgrupp nästan uteslutande görs genom föräldrarna och hemmet. Ett mera övergripande samhälleligt mål är att inverka positivt på finländares välbefinnande. Problem som orsakas av bland annat rusmedel och övervikt är bland de största hoten mot vår folkhälsa.