Vårdnadshavare
KE_web_vanhemmille_new

Barn och ungdomar är vårt gemensamma ansvar!  

Lära för Livet Stiftelsen genomför ett hälsoutbildningsprogram, vars mål är att vid sidan av hemmet och skolan stödja barns hälsosamma livsstil. Lära för Livet Stiftelsens lektioner ordnas för årskurs 1–6 samt för dagis- och förskolegrupper. Undervisningsprogrammet kompletterar den hälsoutbildning som ges av skolor och daghem. Lektionernas teman relaterar till människokroppen och förståelse för kroppens funktioner. Innehållet varierar beroende på barnens ålder. Målet är att lektionen är en positivt minnesvärd upplevelse för barnen. 

Det är viktigt att diskutera frågor som rör hälsa och välbefinnande också i hemmet, samt att uppmuntra barn att göra hälsofrämjande val. Den vuxna är en viktig förebild eftersom barn anammar vårdnadshavares levnadsvanor redan mycket tidigt. En hälsosam livsstil tillägnad under barndomen hjälper barnet att göra val som stöder välbefinnandet längsmed livet.  

Teman som har med hälsa och välbefinnande att göra, såsom tillräcklig sömn, motion och mångsidig kost, är grunden för barnets och hela samhällets välbefinnande. Gemensamma måltider, motionsstunder samt lugna stunder innan läggdags är vardagliga val som stärker barnets välbefinnande och hälsa. Att stärka barnets självkänsla spelar också en viktig roll, eftersom självkänslan är kopplad till välbefinnandet. Läs mer här om vikten av att stödja barnets självkänsla.

Det är viktigt att diskutera rusmedels nackdelar med äldre barn, då barnets kännedom om rusmedel ökar. En öppen diskussion anpassad till barnets åldersnivå har en förebyggande effekt på experimenterande med rusmedel i unga år. Att diskutera rusmedel bryter tabut kring dem och ökar öppenheten mellan vårdnadshavare och barn. Genom diskussionen kan barnet också uppleva att hen kan prata om även svåra saker med vårdnadshavaren. Barn funderar kring ämnet, hör saker från vänner och söker information på nätet. Barn frågar också sina vårdnadshavare om rusmedel, och de situationerna kan överraska eller förvirra föräldern. Det är viktigt att stanna upp vid barnets undran och höra vad hen vill fråga och veta. Ni kan söka information tillsammans och diskutera ämnena på ett sätt som passar barnets ålder. Du hittar verktyg som stöder diskussionen här på vår hemsida.