Koulutus Elämään​ Säätiö sr

Music Against Drugs rf

STÄLLNINGSTAGANDE TILL DEN PLANERADE BUDGETNEDSKÄRNINGEN

Vi är oroliga att Finansministeriets budgetförslag beträffande nedskärningar inom social- och hälsovårdsbranschen avsevärt försvagar samhällets handlingsförmåga och stabilitet, förmåga att ta sig ur kriser, samt utsatta gruppers förtroende för att offentliga medel används på gräsrotsnivå för att hjälpa även just dem.

Vi anser att sysselsättningsgraden delvis kan påverkas genom att med tillräcklig resursfördelning säkerställa föreningars verksamhet och därigenom understöda möjligheten för utsatta grupper att till fullo delta i utbildning och i arbetslivet. På detta sätt kommer såväl ekonomisk som social hållbarhet att förstärkas och grunderna för den finländska välfärdsstatens existens att säkerställas på lång sikt.

Det är viktigt att även i fortsättningen skapa möjligheter till en växelverkan där barn och ungdomar i en utmanande situation kan få stöd, uppleva likställdhet och känna att de är en del av samhället. Finländares välbefinnande bygger på flera faktorer och samverkan och -arbete mindre aktörer emellan är viktiga även i fortsättningen.

Det är viktigt att även i fortsättningen skapa möjligheter till en växelverkan där barn och ungdomar i en utmanande situation kan få stöd, uppleva likställdhet och känna att de är en del av samhället. Finländares välbefinnande bygger på flera faktorer och samverkan och -arbete mindre aktörer emellan är viktiga även i fortsättningen.

Sami Teikko
Verksamhetsledare
Lära för Livet Stiftelse sr
sami.teikko@koulutuselamaan.fi

Sampo-Ilmari Tuhkalehto
Verksamhetsledare
Music Against Drugs rf
sampo-ilmari.tuhkalehto@musicagainstdrugs.info